Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Kutse andmine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimese tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta. Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard . Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus. Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus. Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.eekutsekoda_logo

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidul on kutse andmise õigus järgmistele kutsetele:

Ofsettrükkal 4. ja 5. tase

Trükiettevalmistaja 4. ja 5. tase

Trükiste järeltöötleja 4. tase

Kutsestandardid

Kutsetunnistust on hetkel võimalik taotleda järgmistele kutsetele:

Trükkal 4. – dokumentide esitamise tähtaeg 21.05.2016
Praktiline eksam 26.-27. mai, suuline eksam 13. juuni

Trükiettevalmistaja 4. – dokumentide esitamise tähtaeg 01.06.2016
Praktiline ja suuline eksam 13. juuni

Trükiste järeltöötleja 4. – dokumentide esitamise tähtaeg 01.06.2016
Praktiline ja suuline eksam 10. juuni

Kutsekomisjoni koosseis

27. aprill 2015. kinnitas Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu volikogu Trükitööstuse Liidu kutsekomisjoni koosseisus:

Ando Kaldalu Estiko Plastar
Merle Okas Kroonpress
Arpo Rouhijainen Coprint
Marko Levin Tallinna Polütehnikum
Martin Väljas Nois
Külli Tammes Multiprint
Kati Rostfeldt Eesti Trükitööstuse Liit

Hindamisstandardid
Kutseeksami hind: Trükkal 4 ja trükiettevalmistaja 4 taseme eksamid on Tallinna Polütehnikumi eriala lõpetajatele tasuta.

Kutseeksami hind Eesti Trükitööstuse Liidu liikmele on 82 eur ja mitteliikmele 110 eur.

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks: trykiliit@trykiliit.ee, tel. 58363046

Kutsetaotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid leiate Kutse Andmise korrast.

AVALDUSE VORM